Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu https://www.neuroaspis.sk

medzi spoločnosťou

Empathy s.r.o, Belinského 11, 851 01 Bratislava, e-mail: info@neuroaspis.sk

a kupujúcim.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci (spotrebiteľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo Kúpiť. Následne prejde na Objednať tovar, kde vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky (počet kusov produktu, adresa, e-mail, telefónne číslo, spôsob platby, spôsob dopravy a pod.). Po výbere spôsobu doručenia je zákazníkovi hneď zobrazená celková suma objednávky. Kliknutím na tlačítko Dokončiť objednávku kupujúci potvrdí objednávku a odošle ju predávajúcemu. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.neuroaspis.sk. Zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Takto uzatvorenú zmluvu je možné meniť telefonicky alebo mailom, na potvrdenie zmeny je však nevyhnutný potvrdzujúci mail druhej strany. Zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán.

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku.

Ak je kupujúcim objednaný tovar dočasne nedostupný, dodávateľ okamžite o tomto stave informuje kupujúceho. V prípade oneskorenia dodávky o viac ako dva týždne má kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy a náhradu platieb, ktoré už kupujúci medzitým uhradil.

Ceny

Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky.

Všetky ceny, ktoré sú uvedené na internetovej stránke predajcu, zahŕňajú platnú právnu daň z pridanej hodnoty.

Zodpovedajúce náklady na prepravu sú uvedené v objednávkovom formulári kupujúceho a kupujúci ich znáša, pokiaľ neuplatňuje žiadne právo na odstúpenie od zmluvy.

V prípade zrušenia zmluvy kupujúci znáša náklady súvisiace s vrátením tovaru.

Platobné podmienky

Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť:

Platbou vkladom na účet:

ak je celková suma objedného tovaru do 250 € – poštovné a balné 5,- €.

ak je celková suma objednaného tovaru nad 250 € – poštovné a balné ZDARMA!

Platbou na dobierku (Slovenská pošta):

fixný poplatok 2 € . Objednávky nad 450,- € na dobierku neposielame (len kuriérom).

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2786185957/0200

IBAN: SK91 0200 0000 0027 8618 5957 BIC: SUBASKBX

Dodacie podmienky

Pri odoslaní tovaru kuriérom

Po poukázaní platby na účet predávajúceho a zaslaní potvrdenia o platbe na mail: info@neuroaspis.sk bude tovar do 24 hodín doručený kuriérom. Táto lehota neplatí v prípade obdržania oznámenia o platbe po 14.00 hod. v piatok, v sobotu, alebo v nedeľu. V takomto prípade bude tovar bude doručený hned v nasledujúci pracovný deň.

Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zostane dodaný tovar majetkom predávajúceho.

 

Pri odoslaní tovaru na dobierku
Ak je objednaný tovar na sklade, pri zrealizovaní objednávky v pracovnom dni do 14.00 hod., bude odoslaný kupujúcemu ešte v ten istý deň. Objednávky po 14.00 hod. a cez víkend budú expedované v najbližší pracovný deň. Zásielka bude odoslaná na zadanú adresu kupujúcim hneď v nasledujúci pracovný deň. Kupujúci prevezme dodaný tovar a zaplatí kúpnu cenu.

 

Prevzatie tovaru

Kupujúci má povinnosť objednaný tovar prijať, prekontrolovať, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis/protokol o poškodení s doručovateľom; pokiaľ kupujúci zistí poškodenie alebo iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Pri nedodržaní tohto postupu môže byť kupujúcemu zamietnutý nárok na reklamáciu tovaru.

Kupujúcemu je vyššie uvedený postup doporučený, pri jeho nedodržaní však nie je nijak dotknuté právo na uplatnenie reklamácie.

V prípade, ak je zásielka porušená, kupujúci tovar neprevezme a spíše s doručovacou spoločnosťou protokol.

 

Reklamácia a jej uplatnenie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim.

Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovarui, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak síce ide o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny tovaru za nový tovar začína plynúť nová záručná doba od jeho prevzatia kupujúcim.

Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí byť doručené bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

V prípade uplatnenia reklamácie, zašle kupujúci tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe na adresu predávajúceho:

Empathy s.r.o., Belinského 11, 85101 Bratislava

e-mail: info@neuroaspis.sk alebo objednavky@neuroaspis.sk, tel.: +421 918 584 135

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu mailom oznámiť o akú vadu tovaru sa jedná a akým spôsobom sa prejavuje. Na základe týchto informácií bude doporučený kupujúcemu postup pri vybavovaní reklamácie.

Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez akejkoľvek sankcie do doby, kým nebol tovar vyexpedovaný. Objednávku je možné stornovať e-mailom alebo telefonicky.

Ochrana osobných údajov

Informácie o kupujúcom sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a uložením osobných údajov v databáze predávajúceho do doby jeho písomného nesúhlasu s týmto spracovaním, ktoré bude doručené na adresu sídla predávajúceho alebo na e-mail: info@neuroaspis.sk alebo objednavky@neuroaspis.sk. Osobné údaje kupujúceho predávajúci neposkytuje žiadnej tretej strane, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje kupujúceho poskytované za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.neuroaspis.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu alebo doplnenie  obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 6.12.2017.

error

Zdielajte to s nami