Publikácie

Podporné tvrdenia z literatúry

 • „Potvrdili sme protizápalovú povahu EFOX odvodeného od DHA a DPA, keď sme ukázali, že môžu pôsobiť ako agonisti peroxizómovymi proliferátormi aktivovaného receptora-gama (PPAR gamma) a inhibovať produkciu prozápalového cytokínu a oxidu dusnatého, všetko v rámci rozsahu biologických koncentrácií. Tieto údaje podporujú myšlienku, že EFOX sú signálne mediátory, ktoré sú zodpovedné za priaznivé klinické účinky omega-3 mastných kyselín, COX-2 a aspirínu.“[1]
 • „Znížená produkcia týchto prozápalových eikosanoidov a zníženie niektorých cytokínov s imunoenhancingovým efektom ako dôsledok suplementácie n-3 PUFA by mohlo modulovať niektoré imunitné funkcie, o ktorých sa preukázalo, že sú zmenené v MSP.“ [2]
 • „Činnosti ľudských dendritických buniek sú modulované omega-3 mastnou kyselinou, dokosahexaenovou kyselinou hlavne cez heterodiméry PPARy: RXR“ [3]
 • „Vysoká spotreba DHA súvisí so znížením rizika Alzheimerovej choroby (AD). Redukcia n-3 PFA v myšom modeli Alzheimerovej choroby (AD) viedla k 80-90% stratám p85alfa podjednotky fosfatidylinozitol 3-kinázy a postsynaptického aktín-regulujúceho proteínu drebrínu, ako v AD mozgu. Deplécia n-3 PFA spôsobila nárast kaspázou štiepeného aktínu, ktorý bol lokalizovaný v dendritoch ultraštruktúrne. Liečba myší ochudobnených o n-3 PFA pomocou DHA ochránila proti týmto účinkom, zmenami správania a zvýšenou antiapoptotickou BAD fosforyláciou. Pretože n-3 PFA sú nevyhnutné pre signalizáciu inzulínu CNS sprostredkovanú p85 a selektívnu ochranu postsynaptických proteínov. Tieto zistenia sa výrazne vzťahujú na neurodegeneratívne ochorenia, pri ktorých je kritická synaptická strata, najmä AD. „[4]
 • „Vystavenie DC odvodenej z kostnej drene pôsobeniu DHA viedlo k zachovaniu nezrelého fenotypu a drastickej redukcii uvoľňovania cytokínov podporujúcich zápal. DHA inhibovala expresiu a sekréciu „členov rodiny“ IL-12 cytokínov (IL-12p70, IL-23 a IL-27), ktoré hrajú podstatnú úlohu pri diferenciácii prozápalových Th1 / Th17 efektorových buniek. Účinok DHA na expresiu IL-12 bol sprostredkovaný aktiváciou PPARgamma a inhibíciou NFkappaB. Inhibícia expresie IL-12 a IL-23 bola tiež zrejmá v slezine DC od myší, ktorým sa podávala diéta obohatená o DHA, čo naznačuje, že diétny DHA pôsobí ako protizápalový prostriedok in vivo. „[5]
 • „Filety z lososa bohaté na morské n-3 polynenasýtené mastné kyseliny (PUFA): – Po 5 týždňoch liečby cuprizónom mali myši, ktorým bol podávaný lososový cuprizón, signifikantne menší objem hyperintenzívnych lézií v mozgu pri zobrazení magnetickou rezonanciou (MRI) ako dve ďalšie skupiny (P <0,0005). Po šiestich týždňoch liečby cuprizónom skupina losos-cuprizón vykazovala v corpus callosum menšiu demyelinizáciu, ako bolo merané luxolovou rýchlou modrou (LFB) (P <0,0005) a anti proteolypidový proteín (PLP) (P = 0,014). Skupina losos-cuprizón vykazovala tiež zvýšenú remyelinizáciu. „[6]
 • „Omega-3 mastné kyseliny kyselina eikosapentaenová (EPA) a kyselina dokosahexaenová (DHA) majú neuroprotektívne účinky na starnutie mozgu a sú endogénnymi ligandami RXR a PPAR. Celkovo sa zdá, že doplnenie DHA zvyšuje expresiu receptora v porovnaní s neliečenou starou skupinou. Tieto pozorovania ilustrujú ďalšie mechanizmy, ktoré by mohli byť základom neuroprotektívnych účinkov omega-3 mastných kyselín pri starnutí. „[7]
 • „Kyselina dokosahexaenová ochraňuje dozrievanie dendritických buniek, inhibuje antigénovo špecifickú Th1 / Th17 diferenciáciu a potláča experimentálnu autoimunitnú encefalomyelitídu.“ [8]
 • „Prospešné účinky doplnku výživy omega-3 polynenasýtených mastných kyselín na toxínom indukovanú neuronálnu degeneráciu na zvieracom modeli Parkinsonovej choroby; výsledky potvrdzujú, že vysoký prívod n-3 PUFA pri výžive vyvoláva neuroprotektívne účinky na zvieracom modeli parkinsonizmu. „[9]
 • „Omega-3 FA významne znížili hladinu metalloproteinázy-9 (MMP-9) v RRMS a môžu pôsobiť ako imunomodulátor, ktorý má potenciálne terapeutický prínos u pacientov s MS.“ [10]
 • „Regulácia neuroprotekinu D1, odvoreného od DHA sa zameriava na predchádzajúce prípady apoptózy mozgových buniek, ako aj na neuro-zápalovú signalizáciu, podporuje a udržuje bunkovú homeostázu a obnovuje integritu nervových a retinálnych buniek.“ [11]
 • „Bolo potvrdené, že mastné kyseliny (FA) menia funkciu leukocytov a tým modulujú zápalové a imunitné reakcie. „[12]
 • „Vysoký príjem PUFA a vitamínu E je spojený s 50-60% zníženým rizikom vzniku ALS a tieto živiny, zdá sa, že pôsobia synergicky.“ [13]
 • „Liečba pomocou oboch MK, omega-3 PUFA i rybieho tuku v závislosti na dávke inhibuje LPS-indukovanú produkciu MMP-9. Naše výsledky naznačujú, že diéta s nízkym obsahom tukov doplnená o omega-3 PUFA sa môže stať odporúčanou pre liečbu pacientov s MS v terapii. „[14]
 • „Antioxidanty s nízkou molekulovou hmotnosťou môžu podporovať bunkovú antioxidačnú obranu rôznymi spôsobmi, vrátane radikálneho vylučovania, interferencie s transkripciou génov, expresiou proteínov, enzýmovou aktivitou a cheláciou kovov. PUFA môžu nielen vyvíjať imunosupresívne účinky prostredníctvom ich začlenenia do imunitných buniek, ale môžu tiež ovplyvniť funkciu buniek v CNS. Obidva antioxidanty a PUFA majú potenciál zmierniť príznaky ochorenia tým, že sa zameriavajú na špecifické patomechanizmy a podporujú obnovu v MS. „[15]
 • „Teraz, keď poznáme molekulárne mechanizmy, ktorými diétne faktory a cvičenie ovplyvňujú zápalový stav u SM, môžeme očakávať, že výživová intervencia s protizápalovými potravinami a potravinovými doplnkami môže zmierniť možné vedľajšie účinky imunomodulačných liekov a symptómov, syndrómu chronickej únavy, a tak podporujú pacientovu pohodu. „[16]

 

[1] Groeger AL1, Cipollina C, Cole MP, Woodcock SR, Bonacci G, Rudolph TK, Rudolph V, Freeman BA, Schopfer FJ. Cyclooxygenase-2 generates anti-inflammatory mediators from omega-3 fatty acids. Nat Chem Biol. 2010; 6(6):433-41.

[2] Gallai V1, Sarchielli P, Trequattrini A, Franceschini M, Floridi A, Firenze C, Alberti A, Di Benedetto D, Stragliotto E. Cytokine secretion and eicosanoid production in the peripheral blood mononuclear cells of MS patients undergoing dietary supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids. J Neuroimmunol. 1995 Feb;56(2):143-53.

[3] Fernando Zapata-Gonzalez, Felix Rueda, Jordi Petriz, Pere Domingo, Francesc Villarroya, Julieta Diaz-Delfin, Maria A. de Madariaga and Joan C. Domingo. Human dendritic cell activities are modulated by the omega-3 fatty acid, docosahexaenoic acid, mainly through PPARγ:RXR heterodimers: comparison with other polyunsaturated fatty acids. Journal of Leukocyte Biology vol. 84 no. 4 1172-1182

[4] Calon F, Lim GP, Yang F, Morihara T, Teter B, Ubeda O, Rostaing P, Triller A, Salem N Jr, Ashe KH, Frautschy SA, Cole GM. Docosahexaenoic acid protects from dendritic pathology in an Alzheimer’s disease mouse model. Neuron. 2004 Sep 2;43(5):633-45.

[5] Kong W, Yen JH, Vassiliou E, Adhikary S, Toscano MG, Ganea D. Docosahexaenoic acid prevents dendritic cell maturation and in vitro and in vivo expression of the IL-12 cytokine family. Lipids Health Dis. 2010 Feb 1;9:12.

[6]Torkildsen Ø1, Brunborg LA, Thorsen F, Mørk SJ, Stangel M, Myhr KM, Bø L. Effects of dietary intervention on MRI activity, de- and remyelination in the cuprizone model for demyelination. Exp Neurol. 2009 Jan;215(1):160-6.

[7] Dyall SC, Michael GJ, Michael-Titus AT. Omega-3 fatty acids reverse age-related decreases in nuclear receptors and increase neurogenesis in old rats. J Neurosci Res. 2010 Aug 1;88(10):2091-102.

[8] Kong W, Yen JH, Ganea D. Docosahexaenoic acid prevents dendritic cell maturation, inhibits antigen-specific Th1/Th17 differentiation and suppresses experimental autoimmune encephalomyelitis. Brain Behav Immun. 2011 Jul;25(5):872-82.

[9]Bousquet M, Saint-Pierre M, Julien C, Salem N Jr, Cicchetti F, Calon F. Beneficial effects of dietary omega-3 polyunsaturated fatty acid on toxin-induced neuronal degeneration in an animal model of Parkinson’s disease. FASEB J. 2008 Apr;22(4):1213-25.

[10]Shinto L, Marracci G, Baldauf-Wagner S, Strehlow A, Yadav V, Stuber L, Bourdette D. Omega-3 fatty acid supplementation decreases matrix metalloproteinase-9 production in relapsing-remitting multiple sclerosis. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2009 Feb-Mar;80(2-3):131-6.

[11]Palacios-Pelaez R1, Lukiw WJ, Bazan NG. Omega-3 essential fatty acids modulate initiation and progression of neurodegenerative disease. Mol Neurobiol. 2010 Jun;41(2-3):367-74.

[12] Martins de Lima T1, Gorjão R, Hatanaka E, Cury-Boaventura MF, Portioli Silva EP, Procopio J, Curi R. Mechanisms by which fatty acids regulate leucocyte function. Clin Sci (Lond). 2007 Jul;113(2):65-77.

[13] Veldink JH1, Kalmijn S, Groeneveld GJ, Wunderink W, Koster A, de Vries JH, van der Luyt J, Wokke JH, Van den Berg LH. Intake of polyunsaturated fatty acids and vitamin E reduces the risk of developing amyotrophic lateral sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2007 Apr;78(4):367-71.

[14] Liuzzi GM1, Latronico T, Rossano R, Viggiani S, Fasano A, Riccio P.Inhibitory effect of polyunsaturated fatty acids on MMP-9 release from microglial cells–implications for complementary multiple sclerosis treatment. Neurochem Res. 2007 Dec;32(12):2184-93. Epub 2007 Jul 11.

[15] van Meeteren ME, Teunissen CE, Dijkstra CD, van Tol EA. Antioxidants and polyunsaturated fatty acids in multiple sclerosis. Eur J Clin Nutr. 2005; 59(12):1347-61.

[16] Paolo Riccio and Rocco Rossano. Nutrition Facts in Multiple Sclerosis. ASN Neuro. 2015 Feb; 7(1): 1759091414568185.

 

Iná súvisiaca podporná literatúra

Ahn AC, Tewari M, Poon CS, et al. The clinical applications of a systems approach. PLoS Med 2006;3: e209.

Alessandri JM, Poumes-Ballihaut C, Langelier B, Perruchot MH, Raguenez G, Lavialle M & Guesnet P (2003). Incorporation of docosahexaenoic acid into nerve membrane phospholipids: bridging the gap between animals and cultured cells. Am. J. Clin. Nutr. 78, 702–710.

Annpey Pong, MS et.al. (1997). Drug Information Journal, Vol. 31, pp. 1167–1174.

Annpey Pong, MS, Statistical/Practical issues in clinical trials. Research Statistician, Biostatistics Berlex Laboratories, Inc., Montville, New Jersey

Artemis P. Simopoulos (2002). Omega-3 Fatty Acids in Inflammation and Autoimmune Diseases. Journal of the American College of Nutrition, Vol. 21, No. 6, 495–505

Auffray C, Chen Z, Hood L. Systems medicine: the future of medical genomics and healthcare. Genome Med 2009;1:2.

Baranzini SE, Oksenberg JR, Hauser SL. New insights into the genetics of multiple sclerosis. J Rehabil Res Dev 2002;39:201–10.

Barkhof F, Filippi M, Miller DH, et al. (1997). Comparison of MRI criteria at first presentation to predict conversion to clinically definite multiple sclerosis. Brain; 120: 2059–69.

Barnett MH & Prineas JW (2004): Relapsing and remitting multiple sclerosis: pathology of the newly forming lesion. Ann. Neurol. 55, 458–468.

Barnett MH & Prineas JW. (2004) Relapsing and remitting multiple sclerosis: pathology of the newly forming lesion; Ann. Neurol. 55, 458–468.

Bates D et al. (1978) Polyunsaturated fatty acids in treatment of acute remitting multiple sclerosis. Br Med J 2: 1390–1391

Bates D, Cartlidge NE, French JM, Jackson MJ, Nightingale S, Shaw DA, Smith S, Woo E, Hawkins SA, Millar JH,

Belin J, Conroy DM, Gill SK, Sidey M, Smith AD, Thompson RH, Zilkha K, Gale M & Sinclair HM (1989): A double-blind controlled trial of long chain n-3 polyunsaturated fatty acids in the treatment of multiple sclerosis. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 52, 18–22.

Beck RW, Cleary PA, Anderson MM Jr, et al. (1992). A randomized, controlled trial of corticosteroids in the treatment of acute optic neuritis: the Optic Neuritis Study Group. N Engl J Med; 326: 581–88.

Beharka, A.A., Wu, D., Han, S.N. and Meydani, S.N. (1997) Macrophage prostaglandin production contributes to the age-associated decrease in T cell function which is reversed by the dietary antioxidant vitamin E. Mechanisms of Ageing and Development 93, 59-77.

Belisle, S.E., Hamer, D.H., Leka, L.S., Dallal, G.E., Delgado-Lista, J., et al. (2010) IL-2 and IL-10 gene polymorphisms are associated with respiratory tract infection and may modulate the effect of vitamin E on lower respiratory tract infections in elderly nursing home residents. American Journal of Clinical Nutrition 92, 106-114.

Belisle, S.E., Leka, L.S., Delgado-Lista, J., Jacques, P.F., Ordovas, J.M., et al. (2009) Polymorphisms at cytokine genes may determine the effect of vitamin E on cytokine production in the elderly. The Journal of Nutrition 139, 1855-1860.

error

Zdielajte to s nami